sábado, 20 de febrero de 2010

Buidatge qüestionari mestres


LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES AL CENTRE

4. Quines actuacions es fan, a nivell de centre, que ja treballen el desenvolupament de les competències bàsiques i que cal validar i mantenir?
A EI majoritàriament opinen que les àrees es treballen globalment. Les actuacions venen recollides al PEC. És necessària una reflexió a nivell de claustre per complementar el treball de les àrees amb l’organització i funcionament del centre.
A EP es remarquen com a actuacions que es fan a nivell de centre les recollides al PAT, al Pla de Convivència i al Pla d’Ambientalització; també els projectes d’hort i jardí, les sessions setmanals de lectura intercicle, les sessions de TIC, els blocs, SSEE, festes conjuntes, activitats ofertades per altres institucions i les activitats complementàries i extraescolars. També les programacions.
També s’opina que no es fa cap actuació perquè no tenim clar el que és.

5. Quines actuacions cal modificar, a nivell de centre, ja què no tenen una incidència especial en el tractament de les competències bàsiques?
Reorganització de temps, espais, menor número d’alumnes (o mantenir desdoblaments).
Les activitats intercicle s’haurien de treballar més dins l’aula, o aprofitar-les per treballar continguts.
Canvi de metodologia, partint d’un treball de reflexió, planificació i coordinació, mitjançant projectes. No basar-nos només en editorials sinó utilitzar-les com un recurs.
Totes aquelles actuacions que no impliquin pensar, raonar, reflexionar, dialogar, compartir entre els alumnes.
A l’avaluació de les UUDD s’hauria de dir com es treballen les CCBB.
El projecte d’hort, fer-lo extensiu a tota EP.
El projecte de lectura intercicle també a 2n cicle.

6. A quines àrees o matèries trobam exemples de pràctiques adequades per al tractament de les competències bàsiques?
De forma globalitzada a totes les àrees del currículum.
A les llengües i a TIC.

LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES A LA MEVA PRÀCTICA DOCENT

7. Quines implicacions té en la nostra pràctica docent el treball de les competències bàsiques?
Tenen una implicació directa, fent que la nostra feina sigui més significativa, integradora i globalitzadora ja que podem orientar a l’alumnat des de diferents punts de vista, amb un caire més real i amb major eficàcia.
Hem de tenir-les presents a la nostra programació i saber proposar activitats que realment les desenvolupen, contextualitzant-les al nostre alumnat. En aquest sentit, es repeteix que s’hauria d’oblidar el llibre de text i proposar activitats que despertessin les ganes d’aprendre.
Una companya afirma que “les treballem de forma intuïtiva ja que volem que el nostre alumnat sigui capaç de desenvolupar-se en la vida de forma autònoma, amb criteri propi, respectant les normes democràtiques de convivència, valorant i respectant la pluralitat”.

8. En quins aspectes hem d’incidir per millorar l’èxit escolar del nostre alumnat?
A partir del referent de les competències bàsiques, hem de donar més èmfasi a aquelles situacions properes per l’alumnat i que reialment els hi resulti significatives i engrescadores, a la vegada que els hi provoqui un conflicte cognitiu que ens ajudi a millorar les seves actituds, habilitats i coneixements
Per això, haurem de cercar activitats que treballin els continguts de manera reial i significativa.
També ser flexibles a l’hora de programar, i intentar adequar els continguts a treballar a partir dels interessos dels alumnes, ja que això farà que siguin significatius per ells. Podríem posar més en pràctica el treball en equip, posar-se al lloc de l'altre, valorar les idees dels altres, dialogar per solucionar problemes, emprendre projectes individuals o col•lectius, amb creativitat, confiança i responsabilitat...
Una companya fa referència a la importància de la família en l’èxit escolar, “que depèn de les actuacions de l’escola però també de la família”. I, una altra, remarca que per millorar l’èxit escolar és necessari el “treball diari tant de l’alumnat com del professorat, que ens permetrà preparar el material més adient per a cada un dels nostres alumnes”.

9. Quins mecanismes ens ofereix la nostra escola per millorar l’èxit escolar i que cal validar i mantenir?
Per un tractament adequat de les competències, es considera imprescindible la coordinació entre els diferents mestres que intervenen en un grup i sembla que aquesta escola possibilita aquesta coordinació, on s’analitzen els progressos o dificultats d’aprenentatge i es prenen mesures d’actuació.
S’ofereix una atenció a la diversitat necessària per a l’avanç de cada alumne (ACIs, PALIC, les rutines establertes al PAT, els suports a la tarda, assessorament psicopedagògic, treball amb les famílies...).
També són importants les tasques i activitats que impliquen a tot el centre, on grans i petits comparteixen els seus coneixement i les seves habilitats.
I com diu la companya amb més experiència, “La nostra escola a més de instruir en coneixements, educa en valors, els quals fan millorar el clima de convivència. per poder donar resposta als problemes amb que la persona s'enfronta al llarg de la vida”.

10. Quines mesures podem prendre per aconseguir aquest èxit escolar (formes organitzatives, decisions curriculars i metodològiques...)?
Pel que fa a les formes organitzatives, treballar amb grups reduïts d’alumnes i disposar dels especialistes necessaris per atendre les seves necessitats.
Un altre punt clau és la formació dels mestres i el nostre treball en equip. Els docents hem de gaudir d’una bona formació per a tenir més recursos i poder dur endavant la nostra tasca amb èxit, i la coordinació dins els cicles i intercicles per unificar criteris.
Pel que fa a la metodologia, Hauríem d’emprar metodologies obertes que permetin a l’alumnat ser més autònom i protagonista en el seu treball. El treball a partir de la realitat que ens envolta, no a partir de la realitat que ens mostren els llibres. En aquest sentit, es repeteix la idea de treballar per projectes, com a mínim a una àrea.
I, en quant a les decisions curriculars, ens queda molta feina d’unificació de línees metodològiques.

Idò, ahí estam. El nostre punt de partida... a per la segona tasca!

No hay comentarios:

Publicar un comentario